69. ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลตัวชี้วัด “ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร”

เมืองขนาดใหญ่หลายเมืองมีการพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำให้มีการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารขนาดใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร ในขณะที่ความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น พื้นที่โล่งว่างในเมืองลดลงทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมือง อย่างไรก็ตาม จำนวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครใน พ.ศ. 2561 มีจำนวน 662 ชุมชน ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน 668 ชุมชน เมื่อพิจารณาในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2561) พบว่า จำนวนชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร มีแนวโน้มลดลง

ชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555-2561

ที่มา: กรุงเทพมหานคร (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562